Chính sách bảo mật

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào khác trừ khi:

  1. Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn.
  2. Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý.
  3. Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

chinh sach bao mat tylekeo123

 

 

 

 

 

 

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Hoặc tìm hiểu thêm về chúng tôi ngay để hiểu rõ hơn về Tylekeo123.info.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.